Külastajad

Külastajad

Eelmine
Järgmine

Külastajad peavad toidutootmisalasse sisenemisel kandma kaitseriietust, juuksevõrke ning vahetusjalatseid või jalatsikatteid. Külastajaid peab saatma keegi personalist. Külastajaid, kellel esineb oksendamist, kõhulahtisust või nakkushaigusi, toidutootmisalale lubada ei tohi.

Seadmeid ning elektri- ja automaatikasüsteeme teenindav personal peab toidutootmisalasse sisenemisel samuti  kandma kaitseriietust, juuksevõrku ning vahetusjalatseid või jalatsikatteid ning pidama kinni isikliku hügieeni nõuetest.

Eelmine
Järgmine