Tutvustus

Tutvustus

Järgmine

Hea väikeettevõtja!

 

Selle juhendi eesmärk on selgitada õigusaktist tulenevaid nõudeid ennekõike väikeste pagarikodade eripärast lähtuvalt. Neid selgitusi on mõistlik arvestada nii uue väikese pagarikoja projekteerimise alguses kui ka ümberehituse käigus. Juhendi järgimine on vabatahtlik, sest käesoleval juhendil pole otseselt õiguslikku jõudu, kuid see ühtlustab hea hügieenitava nõuetest arusaamist ja viitab teemadele, millele pagarikoda rajades tuleb nii või teisiti mõelda. Abiks ja enesekontrolliplaani dokumentatsiooni loomise lihtsustamiseks uue väikepagariettevõtte rajamisel on juhendi lõpus täidetav digitaalne dokument, mida on võimalik kohandada vastavalt oma ettevõttele.

Toiduohutuse juhtimise süsteemi, eeltingimuste programmi, hea hügieenitava, hea tootmistava ja HACCP vahelised seosed

Toiduohutuse juhtimise süsteem on tervik, milles on ühendatud ennetus, valmisolek ja enesekontrollitoimingud, et tagada toidukäitlemisettevõttes toiduohutus ja -hügieen.

 

Toiduohutuse juhtimise süsteemi osad:

  • Head  hügieenitavad  (nõuetekohane puhastamine ja desinfitseerimine, töötajate hügieen, sobivad hooned ja sisseseade, kahjurite tõrje jms).
  • Head  tootmistavad  (koostisainete täpne doseerimine, õige töötlemistemperatuur, toodangu säilitamine ja vedu jms).
  • HACCP-põhised  menetlused, mis käsitlevad üksikasjalikult tootele või konkreetsele tootmisetapile spetsiifilisi ennetavaid tegevusi.
  • Muud  juhtimispõhimõtted  ja vastastikune teabevahetus toote jälgitavuse ja tagasikutsumise süsteemi toimimiseks.

 

Head hügieenitavad ja head tootmistavad moodustavad eeltingimuste programmi. Eeltingimuste programmi osad:

  • Ettevõtte struktuuri ja ehituslikke tingimusi käsitlev programm.
  • Protsessi ja tegevuspõhiseid toiminguid käsitlev programm.

Toiduohutuse juhtimise süsteemi toimimise aluseks on korralikult läbimõeldud ja planeeritud eeltingimuste programm. Eeltingimuste programmi sisulised tegevused on kirjas enesekontrolliplaanis.

Järgmine