Tegevuste kehtestamine enesekontrolliplaani nõuetekohasuse tõendamiseks

Tegevuste kehtestamine enesekontrolliplaani nõuetekohasuse tõendamiseks

Eelmine
Järgmine

Loodud enesekontrolliplaani efektiivsuse tõestamiseks tuleb periooditi (1 x aastas) see üle vaadata ning vajaduse ilmnemisel sisse viia muudatused, samuti viiakse sisse muudatused tehnoloogiliste etappide, ehituslike või muude suuremate ja olulisemate muudatuste korral. Eesmärk on välja selgitada, kas enesekontrolliplaanis kehtestatu vastab tegelikule olukorrale ettevõttes.

Efektiivsuse tõendamise meetodid lisaks enesekontrollisüsteemi ülevaatusele on ka verifitseerimine ja valideerimine. Verifitseerimine on korrapärane tegevus näitamaks, et soovitud tulemus on tõesti saavutatud (siseaudit, välisaudit, klientide auditid).

Taolisi auditeid tuleb planeerida ja läbi viia teatud sagedusega ning samuti juhul, kui ettevõtte tegevuses toimub olulisi muutusi.

Muutused ettevõtte tegevuses võivad olla järgmised:

  • Muudetakse toorainet või toodet, töötlemistingimusi (tehase skeem ja keskkond, tööprotsessis kasutatavad seadmed, puhastamis- ja desinfitseerimisprogramm).
  • Muudetakse pakendamis-, ladustamis- või turustamistingimusi.
  • Muutuvad tarbijate toote kasutusharjumused.
  • Teabe saamine uue tootega seotud ohu kohta.

 

Auditi läbiviimist teostavatel isikutel peavad olema piisavad teadmised HACCP kohta. Objektiivse tulemuse saamiseks ei saa süsteemi väljatöötaja iseenda tööd auditeerida. Selline võimalus puudub vaid sellises ettevõttes, kus töötab ainult üks inimene. Auditi tulemused dokumenteeritakse ning tulemuste põhjal kogutud info alusel viiakse enesekontrolliplaani sisse vajalikud muudatused.

Auditi läbiviimiseks koostatakse kontrollküsimustik, mis katab kõiki eeltingimusprogramme ja HACCP-printsiipe. Audit ei ole ainult dokumentide kontroll, vaid dokumentide asjakohasust kontrollitaksegi ringkäigul ettevõttes.

Lisaks auditile on süsteemi nõuetekohasuse tõendamiseks laboratoorsed analüüsid ning täidetud eeltingimuste seirete lehed. Analüüside katseprotokollid tuleb säilitada laboratoorsete analüüside kava juures.

Eelmine
Järgmine